STRAND BUURTWAG

Baie dankie vir u belangstelling in lidmaatskap van STRAND BUURTWAG.

Lidmaatskap bestaan uit OBSERVEERDERS en PATROLLEERDERS:

OBSERVASIELEDE vorm deel van ons netwerk se oë en ore in die gemeenskap. Jy kry toegang tot Strand Buurtwag se Observasie WhatsApp groep en tot die 24/7 NOODNOMMER vir die rapportering van kriminele elemente en verdagte situasies in u buurt. Die noodnommer-beheerkamer versprei dan u informasie na ‘n netwerk van Strand Buurtwag Patrolleerders en sekuriteits vennote vir bystand.

PATROLLEERDERS vorm deel van ‘n span aktiewe lede wie ingedeel word op ‘n patrollierooster en gemiddeld elke 11 dae ‘n patrollieskof ry. ‘n Minimum vereiste vir so ‘n skof is 2 ure en bywoning van ‘n maandelikse patrollievergadering by Strand Buurtwag se perseel. Opleiding en toerusting sal verskaf word en nadat ‘n induksiekursus voltooi is, sal jy in ‘n span ingedeel word en ook op die patrollie Whatsapp groep geplaas word. Jy vorm dan deel van die ruggraat en reaksie span van Strand Buurtwag.

Voornemende  lede moet asb die vorms voltooi en terugstuur na members@strandnw.co.za Die aansoek moet vergesel word van ‘n onlangse kop-en-skouers foto (soortgelyk aan ID foto). Aansoekvorms is ook beskikbaar op ons webwerf www.strandnw.co.za/become-a-member/

Lidmaatskap behels ‘n jaarlikse DONASIE indien moontlik, wat aangewend word vir die administriële verpligtinge van die buurtwag. Elke lid het gratis 24/7 toegang tot die STRAND BUURTWAG NOODNOMMER vir bystand in geval van nood.

 Fondsinsameling: sluit ook in n SNW KLUB 50 maandelikse “Lucky Draw” ter waarde van R3 000.00 en n R10 000.00 jaarlikse trekking as jy vir 12 agtereenvolgende maande inskryf. (B’s&V’s geld)

Lede Navrae – members@strandnw.co.za   Algemene Navrae info@strandnw.co.za 

STRAND BUURTWAG

LEDE NOODNOMMER 24/7: 081 570 3540

 

STRAND NEIGHBOURHOOD WATCH

Thank you for your membership interest for STRAND NEIGHBOURHOOD WATCH

Membership consists of OBSERVATION members and PATROL members.     

OBSERVATION members form part of our network’s eyes and ears in the community. You will have access to Strand Neighbourhood Watch’s WhatsApp Observation Group and the 24/7 EMERGENCY NUMBER for reporting criminal elements and suspicious situations in your area. The emergency number control room will then distribute your information to a network of Strand Neighbourhood Patrollers and security partners, for assistance.

PATROLLERS form part of a team of active members, who are divided into teams on a patrol roster and drive on average every 11 days. A minimum requirement for such a shift is 2 hours and attendance at a monthly patrol meeting at Strand Neighbourhood Watch premises. Training and equipment will be provided and after completing an induction course, you will be divided into a team and placed on the patrol whatsapp group. You then form part of the backbone of the Strand Neighbourhood Watch.

Prospective members must complete the forms and return them to members@strandnw.co.za. The application must be accompanied by a recent head-and-shoulders photo (like ID photo). Application forms are also available on our website www.strandnw.co.za/become-a-member/ 

Membership is a annual DONATION of possible, which is used for our administrative commitments. Each member also receives free 24/7 access to STRAND NEIGBOURHOOD WATCH EMERGENCY NUMBER.

 Fundraising: includes a SNW CLUB 50 Lucky draw monthly to the value of R3 000.00  and a R10 000.00 yearly draw for 12 months consecutive entries (T&C’s apply)

Member Queries – members@strandnw.co.za   General Queries info@strandnw.co.za 

STRAND NEIGHBOURHOOD WATCH

MEMBERS EMERGENCY NUMBER 24/7:

081 570 3540